piątek, 4 listopada 2016

Wymagania na sprawdzian z geografii z działu I "Świat w czasie przemian".

Wymagania na poszczególne oceny - sprawdzian z geografii z rozdziału I „Świat w czasie przemian”.

Przypominam, że obowiązuje kumulacja wymagań. Oznacza to, że aby otrzymać, np. ocenę dobrą trzeba spełnić wymagania na oceny dopuszczającą i dostateczną.

Świat w czasie przemian

dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
Uczeń:
§  zna miary rozwoju społeczno-gospodarczego
§  zna podział świata na kraje wysoko, średnio i słabo rozwinięte gospodarczo ze względu na wskaźnik HDI
§  potrafi wymienić przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym świata
§  zna i rozumie pojęcie globalizacji
§  wymienia płaszczyzny globalizacji
§  wie, na czym polega zjawisko „makdonaldyzacji”
§  zna przyczyny współpracy międzynarodowej
§  zna agendy ONZ: FAO, ILO, UNESCO, WHO, UNICEF
§  zna organizacje: ONZ, OECD, OPEC, UE, NAFTA
§  potrafi wskazać na mapie państwa należące do grupy G8
§  zna cele działania euroregionów
§  potrafi wymienić cechy państwa
§  zna przyczyny zmian na mapie politycznej
§  wie, na czym polega dekolonizacja
§  zna najważniejsze przemiany polityczne w Europie i Azji po roku 1989 i potrafi wskazać na mapie Europy kraje, które powstały po tym roku
§  potrafi wymienić kilka terytoriów zależnych
§  potrafi podzielić miary rozwoju społeczno-gospodarczego i  scharakteryzować ich przydatność
§  zna wskaźnik HDI
§  potrafi wymienić kraje o najniższym i najwyższym PKB na 1 mieszkańca
§  potrafi omówić przyczyny narastania dysproporcji między bogatymi a biednymi regionami
§  potrafi omówić podstawowe uwarunkowania procesu globalizacji
§  potrafi scharakteryzować dwie płaszczyzny globalizacji,
§  zna i rozumie pojęcie wskaźnik globalizacji
§  potrafi wymienić i wskazać na mapie przykłady państw najbardziej i najmniej zglobalizowanych
§  potrafi opisać przykłady negatywnych i pozytywnych konsekwencji globalizacji
§  potrafi scharakteryzować najważniejsze przyczyny pogłębiania się międzynarodowej współpracy
§  potrafi wymienić cele i zasady działania ONZ
§  zna przykłady organizacji pozarządowych i cele ich działania
§  potrafi wymienić skład grupy G20 oraz dokonać charakterystyki grup G8 i G20
§  zna organizacje: Unię Narodów Południowoamerykańskich, ASEAN, Unię Afrykańską
§  potrafi wskazać konsekwencje zmian na politycznej mapie Europy i Azji
§  potrafi wskazać kraje o najwyższym i najniższym HDI na świecie
§  potrafi ocenić przydatność miar rozwoju społeczno-gospodarczego
§  potrafi wyjaśnić nieadekwatność podziału świata na bogatą Północ i biedne Południe
§  potrafi podać przyczyny dynamicznego rozwoju krajów położonych nad Zatoką Perską, państw Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Południowej
§  potrafi uzasadnić wielopłaszczyznowość procesu globalizacji
§  zna największe przedsiębiorstwa, firmy i koncerny na świecie
§  potrafi ocenić rolę organizacji międzynarodowych w procesach integracji oraz zapobieganiu i łagodzeniu konfliktów
§  potrafi wskazać przykłady państw, które uzyskały niepodległość w wyniku dekolonizacji
§  na podstawie wielkości mierników i wskaźników potrafi zaklasyfikować państwo do grupy krajów bardzo wysoko, wysoko, średnio i słabo rozwiniętych
§  potrafi wymienić i wskazać na mapie 10 najbogatszych państw świata,
§  potrafi zanalizować mapę szczęścia i wyjaśnić zaobserwowane różnice
§  potrafi ocenić zależność między zaawansowaniem procesu globalizacji a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego państw
§  zna przykłady działań podjętych w celu niesienia pomocy biednym regionom świata
§  potrafi wskazać przykłady państw powstałych współcześnie w wyniku secesji
§  potrafi wyjaśnić, dlaczego dążenia niepodległościowe grup narodowościowych są zagrożeniem dla istnienia państw


Terminy sprawdzianu:
kl. 1 EM - 07. 11. 2016 r.
kl. 1 S - 14. 11. 2016 r.
kl. 1 RTG - 15. 11. 2016 r.
kl. 1 ek - 15. 11. 2016 r.

czwartek, 3 listopada 2016

Reaktywacja

Po dość długiej przerwie, związanej z pojawieniem się na świecie pewnego brzdąca, wróciłam do pracy i do bloga :-)
Pozdrawiamy! :-) 

Wymagania na sprawdzian z geografii z działu I "Świat w czasie przemian".

Wymagania na poszczególne oceny - sprawdzian z geografii z rozdziału I „Świat w czasie przemian”.

Przypominam, że obowiązuje kumulacja wymagań. Oznacza to, że aby otrzymać, np. ocenę dobrą trzeba spełnić wymagania na oceny dopuszczającą i dostateczną.

Świat w czasie przemian

dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
Uczeń:
§  zna miary rozwoju społeczno-gospodarczego
§  zna podział świata na kraje wysoko, średnio i słabo rozwinięte gospodarczo ze względu na wskaźnik HDI
§  potrafi wymienić przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym świata
§  zna i rozumie pojęcie globalizacji
§  wymienia płaszczyzny globalizacji
§  wie, na czym polega zjawisko „makdonaldyzacji”
§  zna przyczyny współpracy międzynarodowej
§  zna agendy ONZ: FAO, ILO, UNESCO, WHO, UNICEF
§  zna organizacje: ONZ, OECD, OPEC, UE, NAFTA
§  potrafi wskazać na mapie państwa należące do grupy G8
§  zna cele działania euroregionów
§  potrafi wymienić cechy państwa
§  zna przyczyny zmian na mapie politycznej
§  wie, na czym polega dekolonizacja
§  zna najważniejsze przemiany polityczne w Europie i Azji po roku 1989 i potrafi wskazać na mapie Europy kraje, które powstały po tym roku
§  potrafi wymienić kilka terytoriów zależnych
§  potrafi podzielić miary rozwoju społeczno-gospodarczego i  scharakteryzować ich przydatność
§  zna wskaźnik HDI
§  potrafi wymienić kraje o najniższym i najwyższym PKB na 1 mieszkańca
§  potrafi omówić przyczyny narastania dysproporcji między bogatymi a biednymi regionami
§  potrafi omówić podstawowe uwarunkowania procesu globalizacji
§  potrafi scharakteryzować dwie płaszczyzny globalizacji,
§  zna i rozumie pojęcie wskaźnik globalizacji
§  potrafi wymienić i wskazać na mapie przykłady państw najbardziej i najmniej zglobalizowanych
§  potrafi opisać przykłady negatywnych i pozytywnych konsekwencji globalizacji
§  potrafi scharakteryzować najważniejsze przyczyny pogłębiania się międzynarodowej współpracy
§  potrafi wymienić cele i zasady działania ONZ
§  zna przykłady organizacji pozarządowych i cele ich działania
§  potrafi wymienić skład grupy G20 oraz dokonać charakterystyki grup G8 i G20
§  zna organizacje: Unię Narodów Południowoamerykańskich, ASEAN, Unię Afrykańską
§  potrafi wskazać konsekwencje zmian na politycznej mapie Europy i Azji
§  potrafi wskazać kraje o najwyższym i najniższym HDI na świecie
§  potrafi ocenić przydatność miar rozwoju społeczno-gospodarczego
§  potrafi wyjaśnić nieadekwatność podziału świata na bogatą Północ i biedne Południe
§  potrafi podać przyczyny dynamicznego rozwoju krajów położonych nad Zatoką Perską, państw Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Południowej
§  potrafi uzasadnić wielopłaszczyznowość procesu globalizacji
§  zna największe przedsiębiorstwa, firmy i koncerny na świecie
§  potrafi ocenić rolę organizacji międzynarodowych w procesach integracji oraz zapobieganiu i łagodzeniu konfliktów
§  potrafi wskazać przykłady państw, które uzyskały niepodległość w wyniku dekolonizacji
§  na podstawie wielkości mierników i wskaźników potrafi zaklasyfikować państwo do grupy krajów bardzo wysoko, wysoko, średnio i słabo rozwiniętych
§  potrafi wymienić i wskazać na mapie 10 najbogatszych państw świata,
§  potrafi zanalizować mapę szczęścia i wyjaśnić zaobserwowane różnice
§  potrafi ocenić zależność między zaawansowaniem procesu globalizacji a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego państw
§  zna przykłady działań podjętych w celu niesienia pomocy biednym regionom świata
§  potrafi wskazać przykłady państw powstałych współcześnie w wyniku secesji
§  potrafi wyjaśnić, dlaczego dążenia niepodległościowe grup narodowościowych są zagrożeniem dla istnienia państw


Terminy sprawdzianu:
kl. 1 EM - 07. 11. 2016 r.
kl. 1 S - 14. 11. 2016 r.
kl. 1 RTG - 15. 11. 2016 r.
kl. 1 ek - 15. 11. 2016 r.

niedziela, 8 czerwca 2014

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na 

KIERMASZ BIŻUTERII
do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie 
ul. Jagiellońska 29
który odbędzie się 10 czerwca 2014
w godzinach 9:00 do 12:00

Biżuteria została wykonana podczas warsztatów przez młodzież naszej szkoły.

Dochód zostanie przekazany na cele charytatywne.