niedziela, 4 grudnia 2016

Wymagania na sprawdzian z działu "Od genu do cechy"

Materiał nauczania
Wymagania podstawowe
(na ocenę dopuszczającą i dostateczną)
uczeń poprawnie:
Wymagania ponadpodstawowe
(na ocenę dobrą i bardzo dobrą)
uczeń poprawnie:
Budowa i funkcje kwasów nukleinowych
• DNA jako materiał genetyczny
• budowa DNA
• rodzaje zasad azotowych
• komplementarność zasad azotowych
• replikacja DNA
• budowa i funkcje RNA
• kwasy nukleinowe a cechy organizmów• określa rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej
• wymienia elementy budowy DNA i RNA
• wymienia zasady azotowe wchodzące w skład obu typów kwasów nukleinowych
• definiuje pojęcia: genetyka, nukleotyd
• wymienia rodzaje RNA
• definiuje pojęcia: inżynieria genetyczna, replikacja DNA
• wyjaśnia regułę komplementarności zasad
• omawia proces replikacji DNA
• określa rolę poszczególnych rodzajów RNA
• porównuje budowę i rolę DNA z budową i rolą RNA
• rozpoznaje na modelu lub ilustracji DNA i RNA
• wyjaśnia, z czego wynika komplementarność zasad
• przedstawia graficznie regułę komplementarności zasad
• wykazuje, że replikacja DNA ma charakter semikonserwatywny
• wykazuje związek między kwasami nukleinowymi a cechami organizmów
• przedstawia za pomocą schematycznego rysunku budowę nukleotydu DNA i RNA
• określa rolę polimerazy DNA w replikacji DNA
• wykazuje rolę replikacji DNA w zachowaniu niezmienionej informacji genetycznej
• uzasadnia konieczność zachodzenia procesu replikacji DNA przed podziałem komórki

Geny i genomy
• gen i genom
• sekwencje pozagenowe
• zależność pomiędzy genem a cechą
• miejsca występowania DNA w różnych typach komórek
• struktura chromatyny, nukleosom
• budowa chromosomu
• kariotyp
• komórki haploidalne i diploidalne
• wykorzystanie badań nad DNA w różnych dziedzinach życia człowieka

• definiuje pojęcia: gen, genom, chromosom, chromatyna, kariotyp, pozagenowy DNA
• przedstawia budowę chromosomu
• wymienia organelle komórki zawierające DNA
• definiuje pojęcia: nukleosom, chromosom homologiczny, komórka haploidalna, komórka diploidalna
• podaje liczbę chromosomów w komórkach somatycznych i rozrodczych człowieka
• oblicza liczbę chromosomów w komórce haploidalnej, znając liczbę chromosomów w komórce diploidalnej danego organizmu
• wyjaśnia różnicę między eksonem a intronem
• omawia organizację materiału genetycznego w jądrze komórkowym
• wskazuje i nazywa w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych miejsca występowania DNA
• omawia budowę chromatyny
• charakteryzuje budowę i rodzaje chromosomów w kariotypie człowieka
• uzasadnia różnice w budowie genomów bakterii i organizmów jądrowych  
• podaje przykłady wykorzystania badań DNA w różnych dziedzinach życia człowieka
Kod genetyczny
• sposób zapisu informacji genetycznej w DNA
• właściwości kodu genetycznego
• znaczenie kodu genetycznego
• definiuje pojęcia: kod genetyczny, kodon  
• wymienia cechy kodu genetycznego
• omawia sposób zapisania informacji genetycznej w DNA
• wyjaśnia znaczenie kodu genetycznego
• charakteryzuje cechy kodu genetycznego
• analizuje schemat przepływu informacji genetycznej
• odczytuje kolejność aminokwasów kodowanych przez dany fragment mRNA przy pomocy tabeli kodu genetycznego
• nazywa cechy kodu genetycznego na podstawie schematów
oblicza liczbę nukleotydów i kodonów kodujących określoną liczbę aminokwasów oraz liczbę aminokwasów kodowaną przez określoną liczbę nukleotydów i kodonów
• zapisuje sekwencję nukleotydów mRNA oraz sekwencję kodującej nici DNA, znając skład aminokwasowy krótkiego odcinka białka
Ekspresja genów
• etapy realizacji informacji genetycznej
• transkrypcja
• translacja
• ekspresja genów w różnych typach komórek
• modyfikacja białka po zakończeniu translacji
• związek między przestrzenną strukturą białka a pełnioną przez nie funkcją

• wymienia etapy ekspresji genów
• określa cel transkrypcji i translacji
• omawia poszczególne etapy transkrypcji i translacji
• wyjaśnia rolę tRNA w translacji
• rozróżnia etapy ekspresji genów
• wskazuje i nazywa poszczególne etapy ekspresji genów w komórce
• określa znaczenie struktury przestrzennej dla funkcjonalności białek 
• omawia budowę cząsteczki tRNA
• omawia rolę rybosomów w ekspresji genu
• uzasadnia konieczność modyfikacji białka po translacji
• omawia różnicę w ekspresji genów kodujących RNA i białka
• omawia rolę polimerazy RNA w transkrypcji
Podstawowe reguły dziedziczenia genów
• zależność między genotypem a fenotypem
• allele jako różne wersje genu
• dominacja i recesywność alleli
• homozygoty i heterozygoty
• cechy dominujące i recesywne u człowieka
• badania Mendla
• reguły dziedziczenia – prawo czystości gamet
• reguły dziedziczenia – prawo niezależnej segregacji cech
• przykłady dziedziczenia cech u ludzi
• przykłady innych sposobów dziedziczenia cech

• definiuje pojęcia: genotyp, fenotyp, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność
• wymienia i rozpoznaje cechy dominujące i recesywne u ludzi
• zapisuje genotypy: homozygoty dominującej, homozygoty recesywnej i heterozygoty
• wykazuje zależność między genotypem a fenotypem
• omawia I i II prawo Mendla
• na schemacie krzyżówki genetycznej rozpoznaje genotyp oraz określa fenotyp rodziców i pokolenia potomnego
• wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia jednego genu 
• wymienia inne przykłady dziedziczenia cech
• omawia badania Mendla
• wyjaśnia mechanizm dziedziczenia cech zgodnie z I i II prawem Mendla
• wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia dwóch genów
• interpretuje krzyżówki genetyczne, używając określeń: homozygota, heterozygota, cecha dominująca, cecha recesywna 
• omawia przykłady innych sposobów dziedziczenia cech
• ocenia znaczenie prac Mendla dla rozwoju genetyki
• określa prawdopodobieństwo pojawienia się genotypów i fenotypów u potomstwa na podstawie genotypów rodziców
• uzasadnia różnice w dziedziczeniu genów zgodnie z prawami Mendla i genów sprzężonych
Genetyczne uwarunkowania płci. Cechy sprzężone z płcią
• mechanizmy warunkowania płci u człowieka i innych organizmów
• dziedziczenie cech sprzężonych z płcią
• cechy związane z płcią


• wyjaśnia zasadę dziedziczenia płci u człowieka za pomocą krzyżówki genetycznej
• wymienia przykłady chorób sprzężonych z płcią
• rozróżnia chromosomy płci i chromosomy autosomalne
• wyjaśnia mechanizm ujawnienia się cech recesywnych sprzężonych z płcią
• wykonuje krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia chorób sprzężonych z płcią
• wymienia przykłady cech związanych z płcią
• definiuje pojęcia: chromosomy płci, chromosomy autosomalne
• podaje przykłady mechanizmów dziedziczenia płci u innych organizmów
• interpretuje krzyżówki genetyczne dotyczące dziedziczenia chorób sprzężonych z płcią
• uzasadnia różnicę między cechami sprzężonymi a cechami związanymi z płcią
• wyjaśnia, w jaki sposób dziedziczy się hemofilię
• uzasadnia, dlaczego mężczyźni częściej chorują na hemofilię i daltonizm niż kobiety 
• omawia różnice między chromosomem X a chromosomem Y

Zmiany w informacji genetycznej
• rekombinacja genetyczna
crossing-over
• mutacje i czynniki mutagenne
• podział mutacji na spontaniczne i indukowane
• podział mutacji na genowe i chromosomowe
• analiza rodowodów jako metoda diagnozowania mutacji
• skutki mutacji
• genetyczne podłoże nowotworów


• definiuje pojęcia: rekombinacja genetyczna, mutacja
• rozróżnia mutacje genowe i chromosomowe
• wymienia czynniki mutagenne
• klasyfikuje mutacje ze względu na ich konsekwencje
• omawia znaczenie rekombinacji genetycznej w kształtowaniu zmienności genetycznej
• wymienia czynniki mutagenne
• omawia skutki mutacji genowych
• omawia skutki mutacji chromosomowych

• omawia procesy warunkujące rekombinację genetyczną
• rozróżnia mutacje spontaniczne i indukowane
• klasyfikuje czynniki mutagenne
• wyjaśnia, na czym polegają poszczególne rodzaje mutacji genowych i chromosomowych
• wyjaśnia, w jaki sposób mutacje prowadzą do chorób nowotworowych
• omawia przebieg procesu crossing-over
• analizuje rodowody pod kątem metody diagnozowania mutacji
• rozróżnia mutacje w zależności od rodzaju komórki, w której mają miejsce
• uzasadnia, że mutacje są źródłem zmienności organizmów
Choroby genetyczne człowieka
• przyczyny chorób genetycznych
• charakterystyka wybranych chorób jednogenowych
• charakterystyka wybranych chorób chromosomalnych
• poradnictwo genetyczne
• badania prenatalne
• testy pourodzeniowe
• ocena ryzyka poczęcia chorego dziecka
• definiuje pojęcie choroba genetyczna
• klasyfikuje choroby genetyczne ze względu na przyczynę
• wymienia przykłady chorób genetycznych
• wyjaśnia, na czym polega profilaktyka genetyczna
• charakteryzuje choroby jednogenowe z uwzględnieniem sposobu dziedziczenia, skutków mutacji, objawów i leczenia
• charakteryzuje choroby chromosomalne z uwzględnieniem zmian w kariotypie, objawów i leczenia
• rozróżnia wybrane choroby genetyczne

• analizuje dziedziczenie wybranej choroby genetycznej jednogenowej
• wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne oraz wymienia sytuacje, w których należy wykonać badania DNA
• klasyfikuje badania prenatalne oraz dokonuje ich charakterystyki
• dostrzega wady i zalety badań prenatalnych
• omawia znaczenie przeprowadzania testów pourodzeniowych
• szacuje ryzyko wystąpienia mutacji u dziecka


Terminy sprawdzianów:
kl. 1 S - 05. 12. 2016 r.
kl. 1 RTG - 08. 12. 2016 r.
kl. 1 EM - 13. 12. 2016 r.
kl. 1 ek - 13. 12. 2016 r.

piątek, 4 listopada 2016

Wymagania na sprawdzian z geografii z działu I "Świat w czasie przemian".

Wymagania na poszczególne oceny - sprawdzian z geografii z rozdziału I „Świat w czasie przemian”.

Przypominam, że obowiązuje kumulacja wymagań. Oznacza to, że aby otrzymać, np. ocenę dobrą trzeba spełnić wymagania na oceny dopuszczającą i dostateczną.

Świat w czasie przemian

dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
Uczeń:
§  zna miary rozwoju społeczno-gospodarczego
§  zna podział świata na kraje wysoko, średnio i słabo rozwinięte gospodarczo ze względu na wskaźnik HDI
§  potrafi wymienić przyczyny dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym świata
§  zna i rozumie pojęcie globalizacji
§  wymienia płaszczyzny globalizacji
§  wie, na czym polega zjawisko „makdonaldyzacji”
§  zna przyczyny współpracy międzynarodowej
§  zna agendy ONZ: FAO, ILO, UNESCO, WHO, UNICEF
§  zna organizacje: ONZ, OECD, OPEC, UE, NAFTA
§  potrafi wskazać na mapie państwa należące do grupy G8
§  zna cele działania euroregionów
§  potrafi wymienić cechy państwa
§  zna przyczyny zmian na mapie politycznej
§  wie, na czym polega dekolonizacja
§  zna najważniejsze przemiany polityczne w Europie i Azji po roku 1989 i potrafi wskazać na mapie Europy kraje, które powstały po tym roku
§  potrafi wymienić kilka terytoriów zależnych
§  potrafi podzielić miary rozwoju społeczno-gospodarczego i  scharakteryzować ich przydatność
§  zna wskaźnik HDI
§  potrafi wymienić kraje o najniższym i najwyższym PKB na 1 mieszkańca
§  potrafi omówić przyczyny narastania dysproporcji między bogatymi a biednymi regionami
§  potrafi omówić podstawowe uwarunkowania procesu globalizacji
§  potrafi scharakteryzować dwie płaszczyzny globalizacji,
§  zna i rozumie pojęcie wskaźnik globalizacji
§  potrafi wymienić i wskazać na mapie przykłady państw najbardziej i najmniej zglobalizowanych
§  potrafi opisać przykłady negatywnych i pozytywnych konsekwencji globalizacji
§  potrafi scharakteryzować najważniejsze przyczyny pogłębiania się międzynarodowej współpracy
§  potrafi wymienić cele i zasady działania ONZ
§  zna przykłady organizacji pozarządowych i cele ich działania
§  potrafi wymienić skład grupy G20 oraz dokonać charakterystyki grup G8 i G20
§  zna organizacje: Unię Narodów Południowoamerykańskich, ASEAN, Unię Afrykańską
§  potrafi wskazać konsekwencje zmian na politycznej mapie Europy i Azji
§  potrafi wskazać kraje o najwyższym i najniższym HDI na świecie
§  potrafi ocenić przydatność miar rozwoju społeczno-gospodarczego
§  potrafi wyjaśnić nieadekwatność podziału świata na bogatą Północ i biedne Południe
§  potrafi podać przyczyny dynamicznego rozwoju krajów położonych nad Zatoką Perską, państw Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz Ameryki Południowej
§  potrafi uzasadnić wielopłaszczyznowość procesu globalizacji
§  zna największe przedsiębiorstwa, firmy i koncerny na świecie
§  potrafi ocenić rolę organizacji międzynarodowych w procesach integracji oraz zapobieganiu i łagodzeniu konfliktów
§  potrafi wskazać przykłady państw, które uzyskały niepodległość w wyniku dekolonizacji
§  na podstawie wielkości mierników i wskaźników potrafi zaklasyfikować państwo do grupy krajów bardzo wysoko, wysoko, średnio i słabo rozwiniętych
§  potrafi wymienić i wskazać na mapie 10 najbogatszych państw świata,
§  potrafi zanalizować mapę szczęścia i wyjaśnić zaobserwowane różnice
§  potrafi ocenić zależność między zaawansowaniem procesu globalizacji a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego państw
§  zna przykłady działań podjętych w celu niesienia pomocy biednym regionom świata
§  potrafi wskazać przykłady państw powstałych współcześnie w wyniku secesji
§  potrafi wyjaśnić, dlaczego dążenia niepodległościowe grup narodowościowych są zagrożeniem dla istnienia państw


Terminy sprawdzianu:
kl. 1 EM - 07. 11. 2016 r.
kl. 1 S - 14. 11. 2016 r.
kl. 1 RTG - 15. 11. 2016 r.
kl. 1 ek - 15. 11. 2016 r.